ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide

  1. Home
  2. Docs
  3. ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide
  4. Kiểm soát ngoại vùng

Kiểm soát ngoại vùng

Theo mặc định, nếu bạn không cấu hình bất kỳ cài đặt điều khiển gửi đi nào, người dùng tiện ích mở rộng chưa thể thực hiện cuộc gọi điện thoại đi. Vui lòng làm theo các hướng dẫn của chương này để định cấu hình hệ thống IPPBX cho các cuộc gọi điện thoại đi.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?