1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Các cài đặt

Các cài đặt

Bạn có thể đặt loại tiền được sử dụng trong hệ thống thanh toán. USD ($) được sử dụng theo mặc định. Một số loại tiền tệ khác có thể được sử dụng, như CNY (¥), EUR (€) và GBP (£). Nếu loại tiền bạn đang sử dụng không có ở đây, vui lòng sử dụng loại Khác (¤).

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?