1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Chính sách cấp phép

Chính sách cấp phép

Nếu đường dẫn miễn phí thanh toán một tháng đã hết hạn, bạn sẽ không thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của người dùng thanh toán. Trong trường hợp số dư / tín dụng nhất định của số máy nhánh hết sẽ dẫn đến số máy nhánh không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại, bạn chỉ cần tắt hệ thống thanh toán từ trang Addons -> Billing -> Cài đặt.
Nếu cần, bạn có thể kích hoạt thanh toán bất cứ lúc nào trước hoặc sau khi hết đường miễn phí. Để kích hoạt thanh toán, cần có giấy phép hợp lệ. Và giấy phép cho hệ thống thanh toán sê-ri CooVox là giấy phép vĩnh viễn, một khi được kích hoạt bằng cách tải lên giấy phép, nó sẽ không bao giờ hết hạn.

Để có giấy phép, vui lòng nhấp vào nút bên cạnh “Download Billing Source File” để tải xuống tệp nguồn thanh toán và gửi cho nhà phân phối hoặc nhóm bán hàng của chúng tôi. Sau khi tải xuống, bạn sẽ nhận được một tệp nguồn có tên là “billing.ac”, bằng cách sử dụng tệp này, chúng tôi sẽ tạo tệp cấp phép cho bạn.
Giấy phép này chỉ có thể được tải lên thiết bị mà bạn đã tải xuống tệp nguồn để kích hoạt thanh toán.

Sau khi được tải lên và kích hoạt, trạng thái Thời gian hết hạn sẽ trở thành Không bao giờ hết hạn.
Ngay cả khi nâng cấp phần mềm và đặt lại mặc định, giấy phép vẫn sẽ có hiệu lực.
Để ý:
Đối với U20 và U50, nếu bạn đã thực hiện reset cứng, vui lòng tải lại giấy phép để kích hoạt thanh toán. Vì vậy, vui lòng giữ licence key trong trường hợp cần thiết.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?