1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Lịch sử thanh toán

Lịch sử thanh toán

Từ trang Recharge History, bạn có thể kiểm tra lịch sử thanh toán của các số máy nhánh.

Trong trường tìm kiếm, bằng cách đưa ra khối thời gian và số máy nhánh hoặc từ khóa tên người dùng, bạn có thể tìm kiếm lịch sử thanh toán của các số máy nhánh phù hợp với từ khóa.
Các kết quả tìm kiếm có thể được tải xuống nếu cần.
Pre-balance cho biết số dư còn lại trước khi thực hiện nạp lại tiện ích mở rộng.
Recharge Amount cho biết số tiền người dùng nạp vào tài khoản của họ.
Post-balance cho biết số dư còn lại sau khi nạp lại được thực hiện.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?