1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi

Trên trang Call log, bạn có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi đi của các số máy nhánh, chi phí của mỗi cuộc gọi đi cũng được hiển thị.

Trong trường Key Word, bạn có thể chỉ định một phần hoặc toàn bộ số máy nhánh hoặc tên người dùng để tìm kiếm nhật ký cuộc gọi đi của các số máy nhánh nhất định, phù hợp với các từ khóa đã chỉ định.
Bằng cách sử dụng Kết quả tìm kiếm tải xuống, bạn có thể tải xuống kết quả tìm kiếm dưới dạng MS Excel.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?