1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Phiên bản dùng thử miễn phí

Phiên bản dùng thử miễn phí

Dùng thử miễn phí

Mô-đun thanh toán là một tính năng mới được thêm vào trên phần mềm v3.2.0 của tổng đài IP CooVox. Bạn có thể có một mô-đun thanh toán miễn phí trong 30 ngày.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nâng cấp phần mềm của mình lên v3.2.0, sau đó vui lòng truy cập Addons -> Billing -> Setting page.

Kích hoạt thanh toán bằng cách bật nút chuyển đổi Kích hoạt thanh toán. Bây giờ bạn sẽ thấy thông tin hệ thống thanh toán như dưới đây.

Thời gian kích hoạt đầu tiên và thời gian hết hạn sẽ hiển thị. Tại thời điểm này, trạng thái Giấy phép đã tải lên sẽ là Không.
Bây giờ thanh toán miễn phí đường mòn được kích hoạt. Vui lòng nhấp vào menu Trình quản lý thanh toán để tạo tài khoản người dùng thanh toán. Tên người dùng thanh toán sẽ được tạo theo định dạng hóa đơn “billing-xxx” và mật khẩu cho người dùng này sẽ là mật khẩu ngẫu nhiên. Mật khẩu có thể được thay đổi nếu bạn muốn.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?