1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Billing Systems User Guide
  4. Số liệu thống kê

Số liệu thống kê

Trên trang Statistic, bạn có thể có số liệu thống kê về tổng thời gian cuộc gọi đi, thời gian cuộc gọi trung bình và tổng chi phí của tất cả các số máy nhánh.

Trong ví dụ trên, trường Extention được để trống và các số liệu thống kê sẽ hiển thị tất cả các số máy nhánh Các cuộc gọi và chi phí trong nước.
Nếu bạn chỉ định số máy nhánh trong trường Extention, bạn có thể kiểm tra số liệu thống kê của số máy nhánh cụ thể.

Số liệu thống kê cũng có thể được thực hiện theo Tháng và Năm, bạn có thể chọn trong trường Statistic by.

Nếu chọn Tháng, bạn sẽ có chế độ xem thống kê theo tháng, nếu bạn chọn Năm, bạn sẽ có chế độ xem thống kê theo năm.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?