CooVox Series HMobile Connection user guide

 1. Home
 2. Docs
 3. CooVox Series HMobile Connection user guide
 4. Giới thiệu

Giới thiệu

HMobile Connect hay utile h + là một phần mềm trung gian được giới thiệu bởi HMobile: Bộ phận khách sạn char. Nó cung cấp một bộ công cụ đầy đủ để tích hợp đơn giản và liền mạch giữa các hệ thống tổng đài IP với hệ thống quản lý khách sạn (PMS).

Bằng cách tích hợp hệ thống tổng đài IP dòng CooVox với các hệ thống PMS bằng cách sử dụng Kết nối HMobile Có thể đạt được các tính năng sau.

 • Đặt phòng
 • Trả phòng
 • Các cuộc gọi báo thức
 • Trạng thái phòng
 • Chuyển phòng
 • Không làm phiền
 • Quản lí gọi ra ngoài.
 • Tin nhắn thông báo.

Cấu hình trên dòng tổng đài CooVox

Bạn vào Addons -> HMoble Connect -> Configuration -> chọn Enable Hmobile connect và cấu hình những cài đặt khác như bên dưới:

URL HMlistener phải được cấu hình là “http://ippbx_ip_address:8089/soap/HMlistener”. Trong đó ippbx_ip_address phải là địa chỉ IP thực tế của hệ thống tổng đài IP dòng CooVox.

HMlistener Port phải là 81 và vui lòng không sửa đổi số port này.

Đối với Username và Password, bạn phải tự đặt chúng để sử dụng cho kết nối HMobile để kết nối với hệ thống tổng đài IP.

Site có thể được sử dụng để phân biệt các hệ thống tổng đài IP khác nhau trong cùng một mạng. Nó có thể được đặt lại với giá trị mặc định nếu chỉ có một tổng đài IP trong cùng một mạng.

Cấu hình kết nối trên Kết nối HMobile

Phần mềm trung gian HMobile Connect là một ứng dụng dựa trên Windows, nó cần được cài đặt trên máy chủ Windows của bạn. Sau khi cài đặt, vui lòng chạy trình giám sát liên kết PMS trên máy chủ Windows.

Khi chương trình được mở, vui lòng nhấp vào PMS Link và nhấp vào Link menu. Trong cửa sổ Link, bạn phải thêm hệ thống PBX trong trường Device và thêm hệ thống PMS bạn đang sử dụng vào trường Liên kết PMS. Về cách thêm cả hai hệ thống, vui lòng yêu cầu hỗ trợ của HMobile.

Khi hệ thống tổng đài IP được thêm vào, vui lòng nhấp đúp vào hệ thống để cấu hình kết nối từ cửa sổ Cài đặt HMlistener.

Vui lòng nhấp vào Link menu để cấu hình kết nối với hệ thống tổng đài IP của CooVox.

Trong trường HMlistener GUEST: Server address, vui lòng điền vào “http: // ippbx_ip_address: 81”, trong đó ippbx_ip_address phải là địa chỉ IP thực tế của hệ thống tổng đài IP của CooVox.

Trong trường Username và Password, vui lòng điền vào người mà bạn đã xác định trên hệ thống Tổng đài IP.

Sau khi cấu hình xong, vui lòng nhấp vào nút Apply, sau đó nhấp vào nút Close của cửa sổ Link.

Bây giờ các dịch vụ PMS Link sẽ khởi động lại, trong trường mô tả ghi lại lý do và nhấp vào nút Áp dụng để khởi động lại dịch vụ liên kết PMS.

Sau khi các dịch vụ liên kết PMS được khởi động lại, Kết nối HMobile sẽ được kết nối với hệ thống tổng đài IP của CooVox.

Kiểm tra hoạt động của kết nối HMobile

Vui lòng kiểm tra hoạt động của Kết nối HMobile cửa sổ Cài đặt HMlistener -> Actions Menu.

Việc gửi dữ liệu Actions phải tuân thủ định dạng dữ liệu bên dưới, vui lòng kiểm tra các Actions này và sửa đổi những hành động không tuân thủ định dạng đã cho.

Kiểm tra hành động, dữ liệu nên được cấu hình như dưới đây:

Những cập nhật của Guest Actions, dữ liệu nên được cấu hình như bên dưới:

<UPDATE>

Room Move Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Set DND Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Clear DND Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Set Wait Message Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Clear Wait Message Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Set Wake Up Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Clear Wake Up Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Checkout Actions, dữ liệu nên được cấu hình như sau:

Sau khi kiểm tra các Actions này, nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, vui lòng Apply các thay đổi và khởi động lại các dịch vụ liên kết PMS. Sau khi khởi động lại, liên kết PMS sẽ hoạt động tốt.

Thêm số máy nhánh cho Guest Room

Vui lòng mở giao diện Web tổng đài IP của CooVox và truy cập Addons -> HMobile Connections -> Guest Room Extentions.
Nhấp vào nút Add để thêm tất cả các số máy nhánh vào danh sách Guest Room.

Chỉ có các số máy nhánh nằm trong danh sách Guest Room mới có thể được quản lí bởi hệ thống PMS.Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?