CooVox Series HMobile Connection user guide

  1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series HMobile Connection user guide
  4. Những tính năng

Những tính năng

Đặt phòng và trả phòng

Tình trạng phòng và số máy nhánh được kiểm soát bởi hệ thống PMS sau khi tích hợp.
Khi một khách đã đặt phòng từ nhân viên tiếp tân bằng cách sử dụng hệ thống PMS, trạng thái phòng sẽ thay đổi thành trạng thái Check In.

Khi khách đã trả phòng từ hệ thống PMS, trạng thái phòng sẽ thay đổi sang trạng thái “Available”.

Cuộc gọi báo thức

Khi các cuộc gọi báo thức đã được cài đặt từ hệ thống PMS, bạn có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi báo thức từ trang Addons -> HMobile Connections -> Wakeup Calls.

Thông tin chi tiết của cuộc gọi báo thức sẽ được hiển thị ở đây, bao gồm số phòng, tên khách, ngày và giờ thức dậy, loại cuộc gọi báo thức và cả trạng thái cuộc gọi báo thức.
Có 5 trạng thái có thể của các cuộc gọi báo thức.
+ Waiting
Cuộc gọi đánh thức đang chờ thời gian thức dậy được chỉ định đến.
+ Answered
Cuộc gọi Wakeup được trả lời bởi phần mở rộng của khách, Wakeup thành công.
+ Not answered
Cuộc gọi báo thức được thực hiện, nhưng khách đã không trả lời cuộc gọi. Cuộc gọi báo thức sẽ vang lên trong phòng số máy nhánh 3 lần trước khi nó trả lời.
+ Busy
Cuộc gọi đánh thức không gọi được cho số mayys nhánh vì tiện ích phòng khách đang bận.
+ Error
Lỗi hệ thống, cuộc gọi báo thức thất bại.

Code tính năng và Settings

Trên Addons -> HMobile Connect -> Miscellaneous page, có các mã tính năng có sẵn để truy cập một số tính năng từ điện thoại.

Room Status Report có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái phòng của khách từ điện thoại bằng cách quay số mã này với số điện thoại của phòng khách.


Cancel All Wakeup Calls Cuộc gọi Wakeup có thể được sử dụng bởi tiện ích mở rộng phòng khách để hủy trực tiếp tất cả các cuộc gọi đánh thức.


Direct Wakeup Call Request có thể được sử dụng bởi tiện ích mở rộng phòng khách để yêu cầu cuộc gọi đánh thức trực tiếp bằng cách quay số mã với thời gian 8 chữ số, ví dụ, quay số * 55 * 06210730 để yêu cầu cuộc gọi báo thức vào lúc 7:30 sáng ngày 21 tháng 6.


Wakeup Call Main Menu có thể được sử dụng để quay số mã này để vào menu chính của cuộc gọi đánh thức để kiểm tra, yêu cầu và hủy các cuộc gọi đánh thức.


Guest Room Calls xem khách có thể gọi điện thoại đến phòng khách khác hay không.Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?