1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Web Conference user guide
  4. Quản lí hội thoại

Quản lí hội thoại

Khi một cuộc hội thoại đã được bắt đầu, những người tham gia sẽ được liệt kê và sẽ có các tùy chọn để bạn quản lý hội thoại.

Các tùy chọn có sẵn cho người quản lý hội thoại, bao gồm hội nghị khóa, hội nghị kết thúc, người tham gia tắt tiếng / tắt tiếng và mời người tham gia ra khỏi phòng.

Để tắt tiếng / bật tiếng và mời người tham gia ra khỏi phòng, bạn cần chọn người tham gia trước sau đó nhấp vào các nút menu.Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?