1. Home
  2. Docs
  3. CooVox Series Web Conference user guide
  4. Tạo tài khoản người quản lí gọi hội thoại Web

Tạo tài khoản người quản lí gọi hội thoại Web

Sau khi nâng cấp lên phần mềm phiên bản v3.2.0, hãy chuyển đến Maintenance -> Users ->Conference Manager page.

Nhấp vào Create User để tạo tài khoản người dùng quản lý hội nghị.

Trong phần số máy nhánh quản lý hội nghị, chọn số máy nhánh cho tài khoản người dùng.
Số máy nhánh này sẽ được người quản lý hội nghị sử dụng để tham gia và quản lý các hội nghị từ giao diện Web.
Sau khi hoàn thành các cài đặt ở trên, nhấp vào Apply Change ở trên cùng bên phải để làm cho tài khoản người quản lý hội nghị có hiệu lực.
Tài khoản người dùng sẽ được tạo bằng mật khẩu ngẫu nhiên. Tên người dùng sẽ được tạo ở định dạng “Conference-xxx”. Vui lòng chia sẻ thông tin đăng nhập với người quản lý hội nghị.Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?