1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter PBX Admin User Guide
  4. Tổng quan
  5. Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

CooCenter-S10+ Thông số kỹ thuật

CooCenter-S10+ LED Indication

Các đèn LED trên bảng phía trước cho tình trạng kết nối của các interface và trạng thái hoạt động của hệ thống CooCenter-S10+ hệ thống.

CooCenter-S30 Thông số kỹ thuật

Tính khả thi của modul kết hợp

Để có hiệu suất tốt hơn, vui lòng thực hiện theo các kết hợp mô-đun khả thi trong bảng bên dưới để cài đặt thẻ mô-đun cho bạn trên hệ thống trung tâm cuộc gọi CooCenter-S30. Các kết hợp đã được đánh dấu là Không có nghĩa là không được khuyến nghị và có thể gây ra trục trặc cho thẻ mô-đun.

CooCenter-S30 LED

Các đèn LED trên bảng phía trước cho tình trạng kết nối của các interface và trạng thái hoạt động của hệ thống CooCenter-S30 hệ thống.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?