1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter PBX Admin User Guide
  4. Hệ thống
  5. Quản lý

Quản lý

Path: System->Management

Quản lý người dùng

Ở mục “Change Password”, bạn có thể thay đổi mật khẩu người quản trị, cũng có thể đổi tên người dùng của quản trị viên bằng cách thêm các chữ cái theo chuỗi tên của người quản trị.

Theo mặc định thì người dùng vận hành đã được tắt đi , nếu bạn muốn kích hoạt Người dùng vận hành, mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được tạo tại đây. Bạn có thể sử dụng mật khẩu này hoặc bạn có thể thay đổi nó, nhưng vui lòng đảm bảo mật khẩu đủ mạnh.

Sau khi hoàn thành thay đổi thông tin người dùng quản trị, nhấp vào “Apply” và bạn sẽ tự động đăng xuất và chuyển hướng đến trang đăng nhập, bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu mới.

Và sau khi người dùng vạn hành được kích hoạt, bạn có thể đăng nhập và mật khẩu của người dùng điều hành. Mật khẩu cũng có thể được thay đổi trên cổng thông tin người dùng điều hành, bạn có thể thay đổi mật khẩu trên trang Change Password page.

Mật khẩu của người dùng Root cũng có thể được thay đổi trên trang này. Khuyến nghị không nên kích hoạt SSH truy cập vào hệ thống CooCenter. Nếu cần khắc phục sự cố của hệ thống CooCenter từ lời nhắc dòng lệnh, bạn có thể kích hoạt quyền truy cập SSH từ Security->Service page. Vui lòng vô hiệu hóa truy cập SSH khi đã xử lý sự cố xong.

Đặt lời nhắc hệ thống

Lời nhắc hệ thống là gì?

Lời nhắc bằng giọng nói hệ thống để hướng dẫn người gọi ví dụ về cách thực hiện cuộc gọi hoặc cách sử dụng chức năng hệ thống CooCenter. Một ví dụ là trong khi kiểm tra thư thoại, lời nhắc thoại của hệ thống sẽ thông báo cho người dùng nhập mật khẩu thư thoại và trong một ví dụ khác nếu bạn gọi cho ai đó và họ không trả lời thì giọng nói hệ thống sẽ yêu cầu bạn nên để lại tin nhắn.

Tại“Set Language” bạn có thể quyết định ngôn ngữ nào hệ thống sử dụng cho người gọi.

Tại thời điểm này, hệ thống CooCenter (phiên bản phần mềm 3.0) hỗ trợ 22 ngôn ngữ khác nhau như lời nhắc thoại của hệ thống. Đó là tiếng Anh, tiếng Anh (Úc), Trung Quốc, Pháp, Pháp (Canada), Tây Ban Nha, Tây Ban Nha (Mexico), Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha (Brazil), Ý, Ba Tư, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Nga, Ba Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Việt Nam, Do Thái, Hy Lạp và Đức.

Các mục có * có nghĩa là các ngôn ngữ này đã tồn tại trên hệ thống trong khi các ngôn ngữ khác có thể được tải xuống ở đây bằng cách nhấp vào “Download”.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?