1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter PBX Admin User Guide
  4. Hệ thống
  5. Thiết lập thời gian

Thiết lập thời gian

Thời gian hệ thống rất quan trọng đối với hệ thống CooCenter, đặc biệt nếu hệ thống CooCenter xử lý các cuộc gọi điện thoại trong nước sử dụng quy tắc thời gian, thì chỉ khi thời gian hệ thống chính xác, các cuộc gọi sẽ được xử lý đúng cách. Ngoài ra, nhật ký cuộc gọi và nhật ký gỡ lỗi được ghi lại cho các sự kiện hệ thống sử dụng thời gian hệ thống. Hệ thống CooCenter hỗ trợ NTP (Giao thức thời gian mạng) và đặt thời gian thủ công.

NTP

Path: System->Time Settings->NTP

Theo mặc định, hệ thống CooCenter sử dụng NTP để lấy thời gian từ các máy chủ thời gian Internet. Để định cấu hình, chỉ cần thông báo cho hệ thống CooCenter nơi tìm máy chủ bằng cách chỉ định tên miền hoặc địa chỉ IP của nó. Ngoài ra, hãy nhớ chọn đúng múi giờ.

Để hoàn thành, click “Sync” và hệ thống CooCenter sẽ cố gắng đồng bộ hóa thời gian hiện tại từ Internet. Nó có thể mất một lúc tùy thuộc vào điều kiện mạng của bạn.

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết “Sync Failed!”hoặc “Sync Success!”. Nếu thất bại, vui lòng kiểm tra xem CooCenter có thể truy cập Internet hay không hoặc vui lòng đổi sang máy chủ NTP khác và thử lại.

Đặt thời gian thủ công

System->Time Settings->Manual Time Set

Nếu bạn muốn đặt thủ công thời gian cho hệ thống CooCenter hoặc vì một số lý do đặc biệt, CooCenter không thể truy cập Internet. Bạn có thể chọn cài đặt thủ công thời gian hệ thống bằng cách kiểm tra nút radio Cài đặt thủ công thời gian bằng tay.

Có hai cách để tự đặt thời gian trên hệ thống.

  1. Nhập thủ công thông tin thời gian và ngày và click “Save”.
  2. Đồng bộ hóa thời gian hệ thống CooCenter với thời gian PC của bạn bằng cách nhấp vào “Sync” và sau đó click vào “Save”.

Cứ một lần “Save” được click vào thì thời gian được ghi thủ công hoặc đồng bộ hóa từ PC và sẽ được lưu vào chip đồng hồ phần cứng trên bo mạch chủ CooCenter.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?