1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series IP Phone System Extention User Guide
  4. Web Portal cho người dùng số máy nhánh

Web Portal cho người dùng số máy nhánh

Vui lòng hỏi quản trị viên hệ thống cấp URL cổng thông tin web người dùng số máy nhánh của bạn. Mở URL bằng trình duyệt web Google Chrome hoặc Opera của bạn. Trên màn hình đăng nhập, vui lòng sử dụng số máy nhánh và mật khẩu đăng ký số máy nhánh để đăng nhập. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn không có mật khẩu.
Lưu ý:
Vì lý do bảo mật, cổng web người dùng mở rộng không được kích hoạt cho người dùng theo mặc định, vui lòng liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để kích hoạt tính năng này từ GUI web của quản trị viên.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?