1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series IP Phone System Operator User Guide
  4. Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Path: Status/Dashboard

Dashboard chủ yếu cho người dùng biết một số thông tin phần cứng hoặc phần mềm của PBX. Bạn có thể thấy chúng ở đây trên màn hình này, chẳng hạn như việc sử dụng CPU, chiếm dụng bộ nhớ, thông tin hệ thống và các cuộc gọi đang diễn ra, v.v.
Trên Cuộc gọi đang diễn ra, trục ngang biểu thị thời gian cuộc gọi và trục dọc biểu thị số lượng cuộc gọi hiện tại. Chúng ta có thể thấy không có cuộc gọi nào trong bức ảnh dưới đây.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?