1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series IP Phone System Operator User Guide
  4. Đăng nhập tài khoản Operator

Đăng nhập tài khoản Operator

Để đăng nhập vào cổng web của nhà điều hành IPPBX Series CooVox, vui lòng hỏi quản trị viên hệ thống về URL giao diện web của hệ thống IPPBX và thông tin đăng nhập của người vận hành.
Sao chép URL bạn nhận được từ quản trị viên vào thanh địa chỉ trình duyệt web của bạn và nhấn enter, do vấn đề chứng chỉ, trình duyệt web sẽ hiển thị màn hình cảnh báo, lấy ví dụ Google Chrome.

Nó sẽ cảnh báo bạn rằng kết nối của bạn không phải là riêng tư. Vui lòng nhấp vào trên “Advanced” và nhấp vào trên Proceed to xx.xx.xx.xx (Không an toàn), sau đó bạn sẽ vào màn hình đăng nhập.

Vui lòng nhập thông tin đăng nhập do quản trị viên cung cấp, sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào “Login” để đăng nhập vào web của người dùng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?