1. Home
  2. Docs
  3. ZyCoo CooVox Series IP Phone System Operator User Guide
  4. Số máy nhánh

Số máy nhánh

Telephony -> Extensions

Extentions và Departments đã được tạo bởi người dùng quản trị viên hệ thống. Với tư cách là người vận hành, bạn cũng có thể quản lý các số máy nhánh và bộ phận.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?